Hamilton Leithauser of The Walkmen likes FRANK: THE VOICE